CONVERTISSEURS N/A & BLOCS OPTIQUES


ACCUPHASE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
DAC10 2 x AD1853 - Convertisseur N/A
DAC20 2 x AD1955 - Convertisseur N/A
DC-372 x ES9018S Sabre32 + SA9227 USB- Convertisseur N/A
DC-6112 x PCM1702U – SM5843AP – CS8412-CP - Convertisseur N/A
DC-81 8 x ICL8010ACPD – 2 x SM5801P - Convertisseur N/A
DC-81L 10 x ICL8010ACPD – SM5803AP - Convertisseur N/A
DC-9116 x PCM63P-K – SM5842AP - Convertisseur N/A
DC-9014 x ESS ES9018S Sabre32 - Convertisseur N/A
DC-101 6 x AD1853 - Convertisseur N/A
DC-330 6 x AD1853 - Convertisseur N/A
DC-801 8 x AD1955 - Convertisseur N/A
DP-11 2 x PCM58P-S – SM5803AP Sony KSS-190A -
DP-556 x PCM1702U – SM5843AP – CS8412-CPSony KSS-240A -
DP-55V2 x AD1853 – CS8412-CPSony KSS-240A -
DP-57 2 x PCM1796 – AK4114VQ Sony KSS-240A -
DP-60 2 x PCM58P-K – SM5803AP Sony KSS-190A -
DP-65 8 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-272A -
DP-65V8 x PCM1702U – SM5843AS1 – CS8412-CPSony KSS-272A -
DP-67 4 x AD1955 – AK4114VQ Sony KSS-240A -
DP-70 8 x ICL8010ACPD Sony BU-1C-
DP-70V10 x ICL8019ACPD – SM5803AP – CXD1076Sony KSS-190A / KSS-280A -
DP-7516 x PCM1702U – SM5843AP – SM5844AFSony KSS-272A -
DP-75V 6 x AD1853 Sony KSS-272A -
DP-774 x AD1853Sony KHM-230AAA SACD
DP-786 x AD1955 – AK4114VQSony KHM-230AAA SACD
DP-80 Transport – CX23035 Sony BU-1C -
DP-80L Transport – CXD1125QZ Sony KSS-190A -
DP-85 6 x AD1853 Sony KHM-230AAA SACD
DP-90 Transport – CXD2500BQ Sony KSS-272A -
DP-100 Transport Sony KHS-180A SACD
DP-400 2 x PCM1796 Sony KSS-213C -
DP-4104 x PCM1796 – AK4118AEQ – TE8802LSony KSS-213CL -
DP-5004 x PCM1796Sony KSS-213CL -
DP-5106 x PCM1796 – AK4118AEQSony KSS-213CL -
DP-550ES9008S Sabre – AK4118AEQ – TE8802LSony KHM-313AAA SACD
DP-600 6 x AD1955 Sony KHM-230AAA SACD
DP-7008 x AD1955 – AK4114VQSony KHM-230AAA SACD
DP-7202 x ES9018S Sabre32 – TE8802LSony KHM-313AAA SACD
DP-900-Sony KHM-230AAA Transport SACD
DP-800 Transport Sony KHM-230AAA SACD
ACOUSTIC RESEARCH Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD-03LC78820M – LC78840M (filter)Sanyo SF-P1 -
CD-042 x TDA1540P – SAA7030Philips CDM-2 -
CD-06TDA1541Philips CDM-2 -
CD-06SETDA1541APhilips CDM-4 -
CD-07SAA7350GP – SAA7220P/BPhilips CDM-4/19 -
CD-07SE SAA7350 Philips CDM-4 -
ACOUSTIC SOLUTIONS Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
SP-121 - - -
ACURUS Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD-10PCM1732UPhilips VAM1201 -
ACD 11 MN66271RA Panasonic RAE0113Z -
ADC Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
16/2RPCM54HPSanyo SF-86 -
CD-100XCX20152 – CX23035Sony KSS-121A -
D-16M - - -
16/1 - - -
CD-250XRPCM54HPSony KSS-123A / Sanyo SF-86 -
CD-350XR PCM54HP Sony KSS-123A -
ADCOM Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
GCD-300CX20017 – CX23035Hitachi HOP-M14 -
GCD-575TDA1541A – CXD1088QSony KSS-150A / KSS-212B -
GCD-600TDA1541A – CXD1244Sony KSS-240A -
GCD-7002 x PCM1702Sony KSS-240A -
GCD-7504 x PCM1702 – PMD100 – CS8412-CPPanasonic RAE0113Z -
GDA-600 2 x PCM63P – DF1700P – CS8412-CP - Convertisseur N/A
GDA-700 2 x PCM1702 – PMD100 - Convertisseur N/A
ADS Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD3 2 x CX20152 – CX23034 Sony KSS-121A / KSS-123A -
ADVANCE ACOUSTIC Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
MCD-200WM8766Sanyo SF-HD850 -
MCD-203AD1853Sanyo SF-HD65 -
MCD-203 IIAD1955Sanyo SF-HD850 -
MCD-204AD1955Sanyo SF-HD850 / Hitachi -
MCD-403-Sanyo SF-HD850 Transport
MCX-300NXP SAF784XSanyo SF-P101N -
MCX-400NXP SAF784XSanyo SF-P101N -
MDA-5032 x AD1955A – CS8416-CSZ- Convertisseur N/A
MDX-600PCM1796 – Yamaha YSS951-V – CS8416-CZZ- Convertisseur N/A
PARIS X-CD1000PCM1792- -
ADVANTAGE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD1 2 x PCM1702 – NPC filter Pioneer Stable Platter PEA1343 -
AIWA Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
DX-660 - Philips CDM-2 -
DX-770 CX20017 Sony KSS-123A -
DX-1500 CX20017 Sony KSS-123A -
DX-1200 PCM53JP-V 87-046-260 -
DX-1000 PCM53JG-V Sharp RCTRH0050AFZZ (84-700-737-01) -
DX-M45TDA1541A – SAA7210PPhilips CDM-4/14 /
Philips CDM-4/25
-
DX-M75 LC7881 Sony KSS-150A -
DX-M90MNEC µPD6376CX – YM7121BSanyo SF-90 -
DX-M100TC9237NSony KSS-150A / KSS-210A -
DX-N9-Sony KSS-150A / KSS-210A Transport
DX-S77CX20017Sony KSS-121A -
DX-S999PCM56P – SM5807DP- -
XC-0011 x PCM56P-J – SM5804CSony KSS-123A -
XC-002 1 x PCM56P Sony KSS-150A -
XC-003 1 x PCM56P – PD0036 Sony KSS-150A -
XC-004 2 x PCM56P Sony KSS-150A -
XC-005 2 x PCM58P – YM3414 Sony KSS-150A -
XC-007 2 x PCM56P-K Sony KSS-151A -
XC-300 TC9237N Sony KSS-210A -
XC-333 µPD6376 Sony KSS-210A -
XC-500 TC9237N Sony KSS-210A -
XC-550SAA7350GP – SM5840ESSony KSS-210A -
XC-700SAA7350GP – SM5840DSSony KSS-210A -
XC-750SAA7350GP – SM5840DSSony KSS-210A -
XC-7772 x PCM61P – CXD2550Sony KSS-210B -
XC-900SAA7350GP – SM5840DSSony KSS-210A -
XC-950SAA7350GP – SM5840DSSony KSS-210A / KSS-212A -
XC-35M - - -
A & D Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
DA-P95002 x PCM56P-J – YM3414- Convertisseur N/A
DP-7301 x PCM56PMitsubishi MLP -
DP-930CXD1075Mitsubishi MLP4 Transport
DP-70002 x PCM56P – YM3404BSony KSS-151A -
DP-90002 x PCM56P – YM3404BSony KSS-151A -
AKAI Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD-26 TDA1543A Sony KSS-210A -
CD-27PCM67P – CD0001ADSony KSS-210A -
CD-29Samsung KS9282BSamsung SOH-A1 -
CD-32PCM56P – CXD1135Sony KSS-150A -
CD-36TDA1543Sony KSS-210A -
CD-37PCM67P – CD0001AD (Pioneer filter)Sony KSS-210A -
CD-522 x PCM56P – CXD1162Sony KSS-150A -
CD-55 2 x AD1856N / PCM56P – PD0036 Sony KSS-210A / KSS-150A -
CD-57PCM67P-J – CD0001AD (Pioneer filter)Sony KSS-210A -
CD-62 2 x PCM56P – YM3414 Sankyo SPM1001 /
Mitsubishi MLP-10-E2
-
CD-69 PCM63P – SM5813 Sony KSS-150A / KSS-210A -
CD-732 x PCM56P – YM3404BSony KSS-151A -
CD-79 2 x PCM63P-K – SM5813AP Sony KSS-150A / KSS-210A -
CD-932 x PCM56P – YM3404BSony KSS-151A -
CD-11001 x PCM69AP – SM5841APSony KSS-210A
CD-A7 PCM53JP-V – HD61902A Sony KSS-120A / KSS-121 / KSS-123A -
CD-A3X - - -
CD-A30CX20133 – CX23035Sony KSS-121A -
CD-A30IICX20133 – CX23035Sony KSS-121A / KSS-123A -
CD-A70CX20152Sony KSS-121A / KSS-123A -
CD-A3351 x PCM56P-L – CXD1135Sony KSS-150A -
CD-A4051 x PCM56P-JMitsubishi MLP4 -
CD-D1 2 x TDA1540D – SAA7030 Olympus TAOHS -
CD-M77CX20017Mitsubishi MLP1- D -
CD-M88 PCM53JP-V Sony KSS-120A / KSS-121 / KSS-123A -
CD-M300 - - -
CD-M459PCM56P – CXD1135Sony KSS-150A / KSS-210A -
CD-M515CX20133 – CX23035Sony KSS-121A -
CD-M659CXD1125Sony KSS-150A / KSS-210A Transport
CD-M670TDA1543 – PD0034Sony KSS-210A -
CD-M719 1 x PCM56P Mitsubishi MLP7 -
CD-M839PCM56PMitsubishi MLP4D-2 /
MLP4-F
-
CD-M939M50421PMitsubishi MLP4D-2 /
MLP4-F
Transport
CD-M1200CXD2529QSanyo SF-91 -
CD-3000C - - -
ALBA Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD420 PCM54 - -
CD6100LC7881Sanyo SF-91 -
ALCHEMIST Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
FORSETI APD32A 2 x CS4334 – CS8414 Philips -
FORSETI APD33A Transport Philips ECO Module -
FORSETI APD34A 2 x CS4334 - Convertisseur N/A
KRAKEN APD9ACS4334 – CS8412-CPPhilips VAM1202 -
NEXUS APD32A 2 x TDA1549 Philips CDM 12.1 -
NEXUS APD32A 24 BITCS4334 – CS8414-CSPhilips VAM1202 -
TS-D-1 CS4334 – CS8414 - Convertisseur N/A
ALPINE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
AD-7100 CX890 Olympus TAOHS -
AD-7200 T1587 Olympus TAOHS -
ALTIS AUDIO Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CENTAURI - Philips CDM 12 Ind Transport
CDT 1 /td>Philips CDM-1 Mk II Transport
CDT III-Philips CDM 12 Ind Transport
AMC Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD6 SAA7323GP – SAA7220P/B Philips CDM-4/19 -
CD6B2 x PCM1716Sony KSS-213C -
CD8MN6474Sony KSS-210A -
CD8A MN6474 Sony KSS-210A -
CD8B PCM1716 Sony KSS-213 -
CD8D 2 x PCM1730 - -
CD9 MN6474 – CDX1167Q Sony KSS-210A -
CDM7 SAA7323GP Philips CDM-4/19 -
CD60PCM1716Sony KSS-213C -
XCDi-VTPCM1798Sanyo SF-P101N -
DAC8TDA1305T – TDA1315H- Convertisseur N/A
DAC9TDA1305T – TDA1315H- Convertisseur N/A
ANTHEM Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD1 2 x PCM1702 – PMD100 KSK-2000A -
APOGEE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
DA-1000 2 x PCM63P-K – YM3434 - Convertisseur N/A
DA-20002 x PCM63P-K + 2 x XC3042A – YSF210B-M - Convertisseur N/A
MINI-DACAD1955A + XC2S50 DSP – CS8416-CZZ - Convertisseur N/A
ROSETTA 200AD1852 – CS5361 - Convertisseur N/A
APRIL MUSIC Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
STELLO CDT200 Transport Philips VAM1210 -
STELLO DA100 AKM4395 - Convertisseur N/A
STELLO DA220 AKM4395 - Convertisseur N/A
EXIMUS CD54 x PCM1704-K – DF1704 – AK4125Philips CD-Pro 2LF (VAU1254) -
EXIMUS DP12 x PCM1794A – SRC4192 + XMOS USB - Convertisseur N/A
REFERENCE DAC2 x UA D20400A – PMD100 – UA AES21 - Convertisseur N/A
ARAGON Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
D2A 2 x PCM58P-J – CXD1144 – YM3623B - Convertisseur N/A
D2A2 2 x PCM63P-J – PMD100 – UA AES21 - Convertisseur N/A
D2A MARK II2 x PCM58P-J – CXD1144B – YM3623B - Convertisseur N/A
ARCAM Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
ALPHA TDA1541A – SAA7220P/B Philips CDM-4/19 -
ALPHA ONEPCM1710USony KSS-240A -
ALPHA PLUS TDA1541A – SAA7220P/B Philips CDM-4/19 -
ALPHA 5 TDA1541A – SAA7220P/B Philips CDM9/44 -
ALPHA 5 PLUS TDA1541A – SAA7220P/B Philips CDM-9 -
ALPHA 6SM5864AP – SM5840FPPhilips CDM9/65 -
ALPHA 7PCM1710USony KSS-240A -
ALPHA 7SEPCM1716Sony KSS-240A -
ALPHA 8SM5864AP – SM5843APTSony KSS-240A -
ALPHA 8SESM5864AP – PMD100Sony KSS-240A -
ALPHA 9 dCS RingDAC – PMD100 Sony KSS-240A -
DELTA 70TDA1541 – SAA7220P/APhilips CDM-2 -
DELTA 70.2 TDA1541A-S1 (Single Crown) Philips CDM-4/11 /
Philips CDM-4/31
-
DELTA 70.3SAA7350 + SAA7321Philips CDM-4 -
DELTA 110 2 x SAA7321 - -
DELTA 110.2 2 x PCM67P-J - -
DELTA 170 (serial < 2350) SAA7210P Philips CDM-1 Mk II >Transport
DELTA 170.2 (serial > 2350) SAA7310GP Philips CDM-1 Mk II >Transport
DELTA 170.3 SAA7310GP Philips CDM-1 Mk II >Transport
DELTA 250 SAA7310GP Philips CDM-9 >Transport
DELTA 270 PCM69AP-J – YSF210B-D (filter) Philips CDM-9 -
DELTA BOX 1 TDA1541A – SAA7220P/B - Convertisseur N/A
DELTA BLACK BOX 2TDA1541A – SAA7220P/B – NGA35037 - Convertisseur N/A
DELTA BLACK BOX 32 x SAA7321GP – NGA35037 - Convertisseur N/A
DELTA BLACK BOX 5PCM67P-J – YM3434 – YM3623B - Convertisseur N/A
DELTA BLACK BOX 50PCM69AP-J – YM3434 – YM3623B - Convertisseur N/A
DELTA BLACK BOX 500Discrete-Logic DAC + TDA1307 – CS8412-CP - Convertisseur N/A
CD62PCM1716Sony KSS-213C -
DIVA CD72 PCM1716 Sony KSS-213C -
DIVA CD72TPCM1716ESony KSS-213C -
CD73WM8740Sony KSS-213CL -
DIVA CD73T WM8740 Sony KSS-213C -
DIVA CD82 2 x WM8740s Sony KSS-213C -
DIVA CD92 dCS RingDAC 24bit + PMD200 Sony KSS-213C -
DIVA CD92TdCS RingDAC + PMD200Sony KSS-213C -
DIVA CD934 x WM8740Sony KSS-213CL -
DIVA CD1924 x WM8740Sony KSS-213CL -
DV793 x WM8740DVD-ROM DVS DSL-710A -
FMJ CD17WM8741Sony KSS-213CL -
FMJ CD23dCS RingDAC + PMD100Sony KSS-240A -
FMJ CD23T dCS RingDAC + HDCD Sony KSS-213B / KSS-240A -
FMJ CD33 4 x WM8740 – AD1896A Sony KSS-213 -
FMJ CD36 4 x WM8740 – AD1896A Sony KSS-213 -
FMJ CD37WM8741Sanyo SF-HD65 -
FMJ CDS27PCM1794A – SRC4192I + WM8804GSony KEM-480AAA SACD
FMJ D332 x PCM1792A + XMOS USB- Convertisseur N/A
irDACPCM1796- Convertisseur N/A
rDACWM8741- Convertisseur N/A
ARISTON Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD PLAYER TDA1541A-S1 (Single Crown) Philips CDM-4/19 -
CD3 MAXIMTDA1541A-S1 (Single Crown)Philips CDM-4/19 -
ARISTONA Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD1202 2 x TDA1540D – SAA7030 Philips CDM-0 -
CD1204 2 x TDA1540P – SAA7030 Philips CDM-1 -
CD1006TDA1541Philips CDM-2 -
CD11042 x TDA1540P – SAA7030Philips CDM-1 -
CD11512 x TDA1540P – SAA7030Philips CDM-2/10 -
CD1380TDA1543 – SAA7220P/APhilips CDM-4/19 -
CD1471TDA1541-R1 – SAA7220P/APhilips CDM-2 /
Philips CDM-4/11
-
CD1482TDA1543 – SAA7220P/APhilips CDM-4/19 -
CD4006TDA1541 – SAA7220P/APhilips CDM-2/10 -
ASSEMBLAGE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
DAC-12 x PCM1702 – DF1700P – CS8412-CP - Convertisseur N/A
DAC-1.52 x PCM1702 – PMD100 – CS8412-CP - Convertisseur N/A
DAC-22 x PCM1702 – PMD100 – CS8412-CP - Convertisseur N/A
DAC-2.62 x PCM1704 – PMD100 – CS8414-CS - Convertisseur N/A
DAC-2.7 2 x PCM1704 – PMD200 – CS8414-CS - Convertisseur N/A
DAC-3 4 x PCM1704 – PMD100 – CS8414-CS - Convertisseur N/A
DAC-3.1 4 x PCM1704 – PMD200 - Convertisseur N/A
ATOLL Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD30WM8729 - -
CD100MN662713RG1Philips VAM1201 -
CD100Mk2PCM1742Pioneer DVD -
CD100SEPCM1796Sanyo SF-P101N -
CD 200 PCM1794 Philips VAM1202/12 -
CD200SEPCM1792Sanyo SF-P101N -
CD4002 x PCM1794Philips CD-Pro 2 (VAU1254) -
DAC100PCM1796 – CS8416-CS – PCM2704- Convertisseur N/A
DAC200PCM1792 – CS8416-CS + XMOS USB- Convertisseur N/A
SACD200PCM1796Sony KHM-313AAA SACD
AUDIO AERO Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CAPITOLE AD1853 Philips CD-Pro 2 (VAU1254) -
CAPITOLE REFERENCE PCM1792 + Anagram S.T.A.R.S.Philips CD-Pro 2M (VAU1254) -
AERO LA SOURCE2 x PCM1792 + Anagram S.T.A.R.S.VRDS-NEO VMK-5 -
PRESTIGE SACDPCM1792 + Anagram S.T.A.R.S. - SACD
PRIMA PCM1739 Philips VAM1201 -
PRIMA D/AAD1853 + Anagram S.T.A.R.S. - Convertisseur N/A
AUDIO AGILE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
JOKER’S CD SM5872BS Philips CDM 12 -
AUDIO ALCHEMY Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
ACD-1AD1864N / AD1865N – YM3433 / YM3434Sanyo SF-P1 / SF-90 -
ACD-PRO2 x AD1862N – PMD100PEA1179 Stable Platter -
DAC-MANCS4330-KS – CS8412 - Convertisseur N/A
DDE v1.0 SAA7323GP – SAA7274P - Convertisseur N/A
DDE v1.1CS4303-KP – CS8412-CP - Convertisseur N/A
DDE v1.2 2 x AD1862 – PMD100 - Convertisseur N/A
DDE v2.0 SAA7350GP – DF1700P – YM3623B - Convertisseur N/A
DDE v3.0 2 x AD1862N – PMD100 – CS8412-CP - Convertisseur N/A
DDP-12 x AK4399EQ – AK4115VQ + XMOS USB - Convertisseur N/A
DDS - Sanyo SF-P1 / SF-90 Transport
DDS - Sanyo SF-P1 / SF-90 Transport
DDS II - Sanyo SF-P1 / SF-90 Transport
DDS III - Sony KSS-240A Transport
DDS PRO CXD2500BQPEA1179 Stable Platter Transport
DDT -AT-D55 Transport
DDT v1.1-Sanyo SF-P1 / SF-90 Transport
D-I-T-B 2 x AD1860 – YM3433 - Convertisseur N/A
XDP TDA1547 – SAA7350 – DF1700P - Convertisseur N/A
AUDIO ANALOGUE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CRESCENDOPCM1781 – DIR9001Teac CD-ROM CD-5010A -
MAESTRO AD1855 Sony KSS-210A -
MAESTRO MK2 (96/24)2 x AD1855 – CS8420-CSPhilips VAM1250 -
MAESTRO 192/24AD1955 – AD1896 – AK4114VQTeac CD-ROM CD-552E -
MAESTRO 192/24 rev2.0AD1955 – AD1896A – AK4114VQTeac CD-ROM CD-5010A -
MAESTRO 192/24 DAC SEPCM1794A – SRC4193 – CS8416-CZZTeac CD-ROM CD-5010A -
PAGANINI CS4390-KP Sony KSS-210A -
PAGANINI 96/24AD1855 – CS8420-CSPhilips VAM1250 -
PAGANINI 192/24AK4395VF – AD1896 – AK4114VQTeac CD-ROM CD-552E -
PAGANINI 192/24 rev2.0AK4395VF – AD1896A – AK4114VQTeac CD-ROM CD-5010A -
ROSSINI HYBRID CDTeac CD-552E internal DACTeac CD-ROM CD-552E -
ROSSINI VT CD rev2.0AK4395VF – AK4114VQTeac CD-ROM CD-5010A -
AUDIO CRAFTERS Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
GUILD X-DAC 3.0 CS4328-KP – AD1891JN – CS8412-CP - Convertisseur N/A
AUDIO DYNAMICS Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD-2000E 1 x PCM56P-J – SM5807EP Philips CDM 12 -
CD-1000EPCM54HPSony KSS-123A -
C-3PCM54HPSanyo SF-86 -
C-11 x PCM56P-J – SM5807EPSony KSS-162A / KSS-220A -
AUDIO INNOVATIONS Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
ALTOPCM1716 / 2 x TDA1305TSanyo SF-91 -
AUDIO NOTE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD-1 PCM1710 Sony KSS-210A /
Samsung SOH-A1
-
CD-1.1xTDA1543Philips VAM1201 -
CD-2 AD1865 – SM5843AP Sony KSS-210 / SOH-A1 -
CD-2.1x AD1865N Sony KSS-213 -
CD-2.1x MkIITDA1543Philips VAM1201 -
CD-3 AD1865 – SM5843 SOH-A1 -
CD-3.1x AD1865N Sony KSS-213 -
CD-4.1xAD1865NPhilips CD-Pro 2LF (VAU1254) -
CDT-ZERO PCM1710 Sony KSS-212 -
CDT-FOUR-Philips CD-Pro 2LF (VAU1254) Transport
CDT-FIVE-Philips CD-Pro 2LF (VAU1254) Transport
DAC-1 2 x PCM63P – DF1700P – YM3623B - Convertisseur N/A
DAC-1.1x 1 x AD1865N – CS8412-CP - Convertisseur N/A
DAC-2 2 x PCM63P-J – DF1700P – YM3623B - Convertisseur N/A
DAC 2.1x1 x AD1865N – CS8414-CS - Convertisseur N/A
DAC 32 x PCM63P-K – DF1700P – YM3623B - Convertisseur N/A
DAC 3.1x1 x AD1865N – CS8414-CS - Convertisseur N/A
DAC 42 x PCM63P-K – DF1700P – YM3623B - Convertisseur N/A
DAC 4.1x1 x AD1865N-K – CS8414-CS - Convertisseur N/A
DAC 5 AD1862N-J - Convertisseur N/A
DAC 5.1x1 x AD1865N-K – CS8414-CS - Convertisseur N/A
AUDIO RESEARCH Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD1 SAA7341 Philips CDM 12 -
CD2 CS4329-KP Philips CDM 12.1 -
CD3 CS4396 Philips CD-Pro (VAM 1252) -
CD3 Mk II CS4396 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254) -
CD5 PCM1792 Philips CD-Pro 2M (VAM 1254) -
CD7 CS4396 Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254) -
CD8 PCM1792 Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254) -
CDT1 Transport Philips CDM 12.1 -
DAC1-20 UltraAnalog D20400A – SM5803APT - Convertisseur N/A
DAC2 UltraAnalog D20400A – NPC filter - Convertisseur N/A
DAC3 CS4328-KP – CS8412 - Convertisseur N/A
DAC7 PCM1792 – PCM2707 - Convertisseur N/A
AUDIO SYNTHESIS Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
DA-X 1 x D20400A / 2x PCM63P - SM5803APT - Convertisseur N/A
DAX-2 2 x UA D20400A – SM5842AP / PMD100 - Convertisseur N/A
DAX-Decade 2 x UA D20400A – PMD100 - CS8412-CP - Convertisseur N/A
AUDIOLAB Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
8000 CD CS4329 Philips CDM 12.4 -
8000 Philips CDM Transport Philips CDM-9 Pro -
8000 Philips CDM II Transport Philips CD-Pro (VAM 1252) -
8000 DAC TDA1547 – SAA7350 – SM5843AP - Convertisseur N/A
AUDIOLABOR Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
531 PCM1702 Philips CDM-1 Mk II -
AUDIOMECA Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
DAMNATION Transport Philips CDM 12 -
ELIXIR SAA7321GP – CS8412-CP - Convertisseur N/A
MEPHISTO Transport Philips CDM9/44 /
Philips CDM-9 Pro
-
OBSESSION TDA1305T CEC-Sanyo SF-P1 -
AUDIONET Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
ART V2 AKM4395 – CS8420 Philips CDM 12.1 -
ART G2 2 x AD1955 – SRC4192 Philips VAM1202 -
AUDIO TECHNICA Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
AT-CD10 - - -
AURA Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD-50 SAA7321GP Philips CDM-9 -
CD-100 TDA1305T – SAA7345 - -
NEO - - -
AUREX Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
XR-V9 TD6709N Toshiba OPH-21 / KSS-121A Toshiba XR-V12
XR-Z70 - Olympus TAOHS -
XR-Z90 CX890 Olympus TAOHS -
AVI Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
SC2000MC PCM63P – DF1700 – SAA7310 Philips CDM9/44 /
Philips CDM 12.1
-
AVM Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
Evolution CD1 - - -
AYON Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CD-1 CS4398 Sony KSS-213Q -
CD-3 CS4398 Sony KSS-213Q -
CD-7 - - -
AYRE Convertisseur N/A Bloc optique Commentaires
CX-7 PCM1738 – DF1706 DVD-ROM DVS DSL-710A -
D-1 4 x PCM1704 – DF1704 DVD -
RECHERCHE